fbpx

Regulamin kursów/warsztatów

organizowanych przez Centrum Szkoleniowe Prestigo  obowiązujący od dnia 1.04.2021 r.

 

1.Definicje:

 • „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym, której przedmiotem jest organizacja Kursów/ Warsztatów dla Uczestników;
 • „Regulamin” – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki związane z organizacją Kursów/Warsztatów;
 • „Organizator Kursu/Warsztatu” – Danuta Zaczek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe Prestigo Danuta Zaczek z siedzibą w  84-230 Rumia, Jana z Kolna 2A wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9580918540, REGON 190875308
 • „Kurs/Warsztat” – świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora szkoleniakrawieckie.pl  ;
 • „Uczestnik Kursu/Warsztatu” – osoba biorąca udział w Kursie/Warsztacie, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora lub osoba, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Kursie/Warsztacie;
 • Zgłaszający” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawiera umowę dotyczącą Kursów/Warsztatów.

2. Organizacja Kursów/Warsztatów:

 • Kursy/Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora w  84-230 Rumia, Jana z Kolna 2A lub w innej lokalizacji ustalonej z Uczestnikami Kursu/Warsztatu.
 • Kursy/Warsztaty odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej szkoleniakrawieckie.pl , oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom Kursu/Warsztatu
 • Program i terminarz zajęć każdego Kursu/Warsztatu publikowany jest na stronie internetowej //szkoleniakrawieckie.pl/ . Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami Kursu/Warsztatu.
 • Kursy organizowane są w grupach minimalnie od 1 osoby do maksymalnie do 10 osób.
 • Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu/Warsztatu jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby Uczestników, chyba że, w uzgodnieniu z Uczestnikami Organizator zdecyduje inaczej. Organizator Kursu/Warsztatu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu/Warsztatu lub przesunięcia terminu rozpoczęcia pierwszych zajęć do 3-ech tygodni, z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego).
 • O uczestnictwie w danym Kursie/Warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Kursu/Warsztatu, pracownię w pełni wyposażoną oraz merytoryczną opiekę prowadzących Kurs/Warsztat.
 • Kurs/Warsztat prowadzony jest przez osoby upoważnione przez Organizatora.
 • Materiały udostępniane w trakcie Kursów/Warsztatów w większości są oparte na programie o charakterze autorskim i w rozumieniu prawa stanowią własność intelektualną Organizatora Kursów/Warsztatów.
 • Organizator na pierwszych zajęciach zapoznaje Uczestników z zasadami BHP oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni. Uczestnicy w trakcie odbywania Kursu/Warsztatu są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad BHP.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem udziału w Kursie/Warsztacie jest indywidualne zgłoszenie na zajęcia, które jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i dokonaniu opłaty rezerwacyjnej lub całościowej w terminie ustalonym przez Organizatora Kursu/Warsztatu.
 • W Kursie/Warsztacie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postawień niniejszego regulaminu, oraz stosowania się do zaleceń prowadzącego zajęcia.
 • Uczestnik Kursu/Warsztatu ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe należne do mienia Organizatora lub Administratora budynku powstanę wskutek jego działania, lub zaniechań (niewykonywania poleceń prowadzących) w trakcie trwania Kursu/Warsztatu. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby ponoszą ich rodzice/ prawni opiekunowie.

4. Zgłoszenia uczestnictwa, rezygnacje i opłaty:

 • Zgłoszenie uczestnictwa (rezerwacji miejsca) w Kursie/Warsztacie odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na wybrany Kurs/Warsztat ze strony internetowej Organizatora szkoleniakrawieckie.pl lub osobiście w biurze Organizatora.
 • Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone przez Organizatora wiadomością zawierającą informacje dostępności miejsc i wysokości opłaty rezerwacyjnej lub całościowej.
 • Informacja zwrotna ze strony Organizatora będzie w swych skutkach równoznaczna z przyjęciem oferty Uczestnika na uczestnictwo w Kursie/Warsztacie. Z tą chwilą zgłoszenie uczestnictwa ma charakter wiążący. W przypadku zapisu w siedzibie firmy dochodzi do zawarcia między stronami Umowy o uczestnictwo w Kursie/Warsztacie.
 • Rezerwacja miejsca na Kursie/Warsztacie potwierdzonego przez Organizatora i co za tym idzie zawarcie umowy wiążącej strony, obliguje do wniesienia opłaty rezerwacyjnej na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Kursu/Warsztatu i organizacją miejsca na Kursie/Warsztacie. Wysokość opłaty rezerwacyjnej określona jest przez Organizatora w informacji na temat Kursu/Warsztatu. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić w ciągu 3-ech dni od otrzymania informacji potwierdzającej uczestnictwo w Kursie/Warsztacie. Brak wzniesienia opłaty rezerwacyjnej w wymaganym terminie będzie skutkować prawem do rozwiązania umowy o uczestnictwo w Kursie/Warsztacie w trybie natychmiastowym.
 • Wniesiona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, wliczona na poczet opłaty kursu
 • Opłata za Kurs/Warsztat jest dokonywana jednorazowo lub w formie rat. Wysokości rat i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem Kursu w formie harmonogramu dołączonego do Umowy jako załącznik.
 • Wysokość opłaty za Kurs/Warsztat publikowana jest na stronie internetowej Organizatora szkoleniakrawieckie.pl w opisie danego Kursu/Warsztatu.
 • Opłata za Kurs/Warsztat obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich i dydaktycznych zapewnionych przez Organizatora.
 • Organizator daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Uczestnika kursu, bez wpływu na opłatę za Kurs/Warsztat.
 • W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Kursie/Warsztacie z przyczyn losowych, zgłaszającemu przysługuje prawo do otrzymania Vouchera o wartości opłaty za dany Kurs/Warsztat.
 • Vouchery powinny być realizowane w terminie 4 miesięcy od daty ich wydania. W przypadku ich niezrealizowania we wskazanym terminie, prawo do ich wykorzystania wygasa.
 • Realizacja voucherów polega na możliwości skorzystania w okresie ich ważności z oferty Kursów/Warsztatów dostępnej na stronie internetowej Organizatora szkoleniakrawieckie.pl , pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na poszczególne Kursy/Warsztaty.
 • W razie nieuruchomienia Kursów/Warsztatów, następuje całkowity zwrot wniesionej opłaty.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik nie jest zwolniony z opłaty za część nieodbytego Kursu/Warsztatu.
 • Uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć w ramach innego prowadzonego przez Organizatora Kursu/Warsztatu we własnym zakresie według otrzymanych materiałów dydaktycznych i pomocy prowadzącego w terminie ustalonym przez obie strony.

5. Reklamacje:

 • Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
 • Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogę elektroniczną na e-mail: biuro@szkoleniakrawieckie.pl
 • Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Kursów/Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 • Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Zgłaszającego.
 • W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
 • Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za Kurs/Warsztaty.

6. Przetwarzanie danych osobowych:

 • Dokonując zgłoszenia udziału w Kursie/Warsztacie Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy.
 • Uczestnikowi Zgłaszającemu przysługuje prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Administratorem danych osobowych jest, Danuta Zaczek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe Prestigo Danuta Zaczek z siedzibą w  84-230 Rumia, Jana z Kolna 2A wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9580918540, REGON 190875308.

7. Zmiana postanowień Regulamin:

  1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na stronie internetowej Organizatora i powiadomienia

8. Postanowienia końcowe:

 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoleniakrawieckie.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.